KRAJOWA
ANKIETA
FLORYSTY

Pierwsze badanie branży florystycznej w Polsce

Czym jest Ankieta Florysty?

Ankieta Florysty to niekomercyjne przedsięwzięcie badawcze Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, któremu patronują: Florint, Międzynarodowa Organizacja Florystyczna, Stowarzyszenie Florystów Polskich i SITO, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Partnerem przedsięwzięcia jest ForumKwiatowe.pl.

Jaki jest cel Ankiety?

Celem Ankiety jest zbadanie branży florystycznej w Polsce – ocena jej rozmiarów, rozpoznanie specyfiki, mocnych i słabych stron, czy potencjału wzrostu. Nie przeprowadzono dotąd kompleksowej ewaluacji tej prężnie rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki. Rozmawiając na jej temat opieramy się zatem na domysłach i szacunkach, które dzięki Ankiecie zostaną zastąpione konkretnymi, wiarygodnymi danymi. Wypełnienie tej luki informacyjnej pomoże w rozwoju sektora, ułatwiając podjęcie wielu strategicznych decyzji.

Kto może wziąć udział w Ankiecie?

Do wypełnienia Ankiety zapraszamy polskie kwiaciarnie, pracownie florystyczne i niezależnych florystów. Miarodajność jej wyników będzie zależeć od udziału w badaniu jak największej liczby osób z tej grupy i ich szczerości w udzielanych odpowiedziach. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Czy wyniki Ankiety zostaną udostępnione?

Wyniki badania zostaną udostępnione w formie raportu na tej stronie, w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia Ankiety.

Jakie korzyści przyniesie wypełnienie Ankiety?

Dla branży w Polsce:

Wiarygodne dane dotyczące sektora.
Sygnał dla producentów i dostawców branży o wymagających poprawy aspektach ich usług.
Rozpoznanie słabych i mocnych stron sektora.
Zidentyfikowanie najistotniejszych problemów branży – z czym musimy się zmierzyć?
Rozpoznanie kierunków rozwoju sektora.
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych.
Zidentyfikowanie potrzeb zakupowych polskiego konsumenta, trendów, czy tendencji.
Odwołanie do poczucia wspólnoty, sygnał do zrzeszania się w branży.

Dla Ciebie:

Weźmiesz udział w pionierskim badaniu dedykowanym swojej branży.
Podzielisz się swoją opinią.
Pytania w Ankiecie mogą stanowić dla Ciebie inspirację bądź wskazówkę.
Zyskasz możliwość zapoznania się z wynikami Ankiety w formie raportu.
Odbierzesz nagrodę za wypełnienie Ankiety: Formularz Ankiety dla Klienta.

Organizator

Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

Partner

Patron honorowy

Patroni

Formularz kontaktowy

O MNIE, MOJA KWIACIARNIA, DZIAŁALNOŚĆ FLORYSTYCZNA

Dane ogólne

W badaniu wzięły udział 502 osoby. Połowę wszystkich respondentów stanowili właściciele kwiaciarń. Drugą co do wielkości grupę stanowili samodzielni floryści, prowadzący własną działalność gospodarczą (prawie 30%), a najmniejszą pracownicy kwiaciarni (16%), którzy odpowiadali na dedykowany im zestaw pytań. Odpowiedzi rozłożyły się równo po całej Polsce, wskazując jednocześnie, że najwyższa koncentracja i największy rozwój kwiatowego biznesu związany jest z większymi miastami. Również tam najczęściej można znaleźć rynki hurtowe oraz importerów zapewniających zaopatrzenie kwiaciarni.

Ponad 2/5 ankietowanych właścicieli kwiaciarni i niezależnych florystów potwierdziło, że ich kwiaciarnia/pracownia zlokalizowana jest w centrum miasta,  a prawie 1/3 na osiedlu mieszkaniowym. 1/5 kwiaciarni zlokalizowanych jest w centrach handlowych, co jest dość charakterystyczne dla polskiego handlu zlokalizowanego w dużej mierze właśnie w tych miejscach. 12% deklaruje prowadzenie pracowni florystycznych na terenie dzielnicy willowej.

  • Właściciele kwiaciarni (57%)
  • Pracownicy kwiaciarni (16%)
  • Niezależni floryści (27%)

Pracownicy

Znakomita większość badanych prowadzi (60%) prowadzi mały biznes samodzielnie bądź zatrudnia tylko jednego pracownika. Pozostałe 40% stanowią większe kwiaciarnie zatrudniające 3 osoby i więcej. Badanie wykazało też pewną stałość na kwiatowym rynku pracy: znakomita większość (80%) pracowników kwiaciarni potwierdza, że ich pracodawcy zagwarantowali im stałą formę zatrudnienia w postaci umowy o pracę, oraz że na ten moment nie zamierzają zmieniać pracodawcy.

Z ankiety wynika również, że właściciele kwiaciarń są świadomi wartości wiedzy i jakości wykształcenia swoich pracowników. Aż 3/5 właścicieli twierdzi, że szkoli personel osobiście a 1/3 pracodawców opłaca udział swoich pracowników w płatnych szkoleniach. Pracownicy natomiast jedynie w 2/5 przyznali, że są szkoleni przez swoich pracodawców osobiście lub w formie innych szkoleń. Co oznacza, że aż 60% pracowników uważa, że pracodawca nie inwestuje w ich rozwój zawodowy. Odpowiedź ta sugeruje, że pracownicy nie traktują jako szkolenia codziennych instrukcji i pokazów. Ponad 27% właścicieli zatrudnia wyszkolonych florystów, zapewne wychodząc z założenia, że nie istnieje dalsza potrzeba podnoszenia ich kwalifikacji, a 11% właścicieli kwiaciarń wprost zadeklarowało, że ich pracownicy szkolą się we własnym zakresie.

Pomysł na biznes

Kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu w branży florystycznej jest pasja do układania kwiatów. Potwierdziło ją ponad 80% wszystkich ankietowanych, co potwierdziło się również w zainteresowaniu badanych florystów kursami o technice florystycznej (a już w dużo mniejszym stopniu o prowadzeniu biznesu).

Dostawy kwiatów

Podstawą prowadzenia biznesu florystycznego,  jest dostępność kwiatów i sprawna  realizacja zamówień kwiaciarni/pracowni. Zebrane wyniki pokazały kluczową  rolę rynków hurtowych, hurtowników i polskich producentów. Znakomita większość respondentów, zaopatruje się u polskich producentów, a tylko 1/3 wybiera zagranicznych. Wynika to z chęci wspierania rodzimego biznesu (wg prawie 2/3 badanych) połowa respondentów wskazuje na dobrą jakość towaru, dopiero dalsze znaczenie ma cena.

Natomiast prawie 80% ankietowanych ceni zagranicznych producentów za różnorodność oferowanych kwiatów i roślin oraz bogatą ofertę nowości, dzięki którym polscy floryści z podążają za trendami panującymi w branży kwiatowej i mogą zaspokajać najbardziej wymyślne gusta swoich klientów.. Jednocześnie, tylko 1/5 ankietowanych potwierdziła, że kupuje kwiaty na holenderskiej giełdzie. Nadzieję na rozwój tego rynku dają importerzy, którzy również zamawiają towar z zagranicy.

Platformy online

W dobie intensyfikacji usług dostępnych na platformach sprzedażowych, nie sposób pominąć tej formy sprzedaży i realizacji zamówień. Co ciekawe, większość florystów jest zwolennikami dokonywania zakupów osobiście, a ¼ badanych deklaruje, że zaopatruje się na platformie online.

Najwięcej florystów, czyli w tym przypadku 1/3, przyznało, że wydaje nie więcej niż 4 tys. PLN, ale za to niemal 20% zadeklarowało wydatki na poziomie powyżej 10 tys. PLN.

EDUKACJA  

W kwestii jakości szkoleń ankietowani floryści podzielili się praktycznie na pół: 52% korzysta z wielu szkoleń i regularnie inwestuje w swój profesjonalny warsztat, a druga połowa miała tylko sporadycznie styczność z warsztatami czy kursami dla florystów. Podobnie prawie na pół podzielone są zdania na temat jakości dostępnych kursów.

W ilu szkoleniach florystycznych brałeś udział?

Ogólnie, 31% respondentów potwierdziło, że posiada tytuł florysty, niemal drugie tyle (29%), przyznało, że ukończyło kurs florystyczny a 9% ankietowanych może pochwalić się tytułem Mistrza Florystyki.

Za istotny należy uznać fakt, że blisko 1/3 ankietowanych przyznała, że nie posiada żadnego wykształcenia florystycznego/jest samoukiem. Potwierdza to tylko wniosek, że szkolenia florystyczne w Polsce powinny się dalej rozwijać, bo tylko profesjonaliści mają szanse przetrwania i bycia konkurencyjnymi. Za cenne należy uznać, że edukacja wykształca we florystach dalszą potrzebę szukania nowych rozwiązań i technik.

  • 10 i więcej (23%)
  • 4-9 (29%)
  • 2-3 (28%)
  • tylko 1 (9%)
  • nigdy (11%)

STOWARZYSZENIA BRANŻOWE

Stowarzyszenia mają za zadanie wspieranie branży florystycznej  i promocję kwiatów. Bardzo zastanawiające jest zatem, że floryści w bardzo niewielkim stopniu (11%) deklarują przynależność do stowarzyszeń branżowych. Niestety, większość z nich nie identyfikuje się z działalnością stowarzyszeń lub nie widzi korzyści z członkostwa dla swojego biznesu.

Za główne zalety stowarzyszeń branżowych uznano: promowanie florystyki podczas wydarzeń branżowych (pokazy florystyczne), prezentowanie aktualnych trendów, wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktu z innymi florystami, wsparcie członków stowarzyszenia oraz np. organizację Europa Cup 2020.

Do najważniejszych opinii negatywnych należą: bardzo niska aktywność i rozpoznawalność stowarzyszeń, brak aktywnych działań konsolidacyjnych i wspierających biznes florystyczny, np. wsparcie w eliminacji handlu detalicznego na giełdach kwiatowych czyli  załatwienie kluczowego problemu z jakim borykają się floryści, brak wymiernych korzyści, sporadyczne działania lokalne oraz te prowadzone zawsze w tych samych lokalizacjach (Poznań, Turza Śląska), hermetyczne środowisko.

SPRZEDAŻ, OFERTA, PROMOCJA

Sprzedaż kwiatów…

Tradycja wręczania kwiatów stanowi kluczowy element rozwoju rynku kwiatowego w Polsce. Mnogość okazji do obdarowywania kwiatami jest dla florystów znakomitą szansą na prezentację swoich pomysłów, zainspirowanie klienta oraz wzmocnienie swojej rynkowej pozycji.

Okazuje się, że klienci najczęściej kupują kwiaty na Dzień Kobiet – tak odpowiedziało aż 70,52% ankietowanych. Natomiast jako drugą najbardziej popularną okazję wręczania kwiatów wskazano pogrzeb (68 %). W następnej kolejności respondenci wybrali Dzień Matki (51%) i ślub (42%).

Respondenci w znakomitej większości (76%) potwierdzili, że róże nadal zajmują pierwsze miejsce w sprzedaży kwiatów. W następnej kolejności wskazano goździki (50,4%), tulipany (32%). eustomy (22%) oraz chryzantemy (20%).Jako dodatkowe, ciekawe dla klientów kwiaty, wymieniono frezje i kwiaty sezonowe: dalie, piwonie, jaskry.

Jednocześnie, floryści przyznali, że średnia cena bukietu/kompozycji w ich kwiaciarni/pracowni.
60% ankietowanych wskazało kwotę 30-60 PLN, a niemal 30% ankietowanych zadeklarowało jako, przeważającą kwotę 60-100 PLN.

…i roślin

W dobie silnych proekologicznych trendów i rosnącej potrzeby otaczania się roślinami cennym i modnym towarem obok kwiatów ciętych stały się rośliny doniczkowe. Niemal wszyscy ankietowani przyznali, że chętnie poszerzają swoją ofertę właśnie o rośliny doniczkowe. Zaobserwowano niemal równomierny podział zainteresowania na rośliny kwitnące (51%) i rośliny zielone (41%). Świadczy to o stale rosnącym popycie na rośliny doniczkowe wśród klientów, dzięki czemu rośliny doniczkowe stały się stałym elementem asortymentu każdej kwiaciarni.

Promocja i oferta

Za najbardziej popularną formę oferty promocyjnej, floryści (61%) uznali rabaty dla stałych klientów oraz promocje na specjalne okazje (19%). Niestety blisko 30% ankietowanych przyznało, że nie oferuje żadnych rabatów. Ponadto, jako dodatkowe działania promocyjne, floryści wskazali m.in. :weekendowe promocje na kwiaty cięte do wazonu, „happy hours”, promocje sezonowe i rabaty dla grup odbiorców.

Istotnym elementem aktywnej i bardzo dochodowej formy sprzedaży jest działanie online.

To znakomita forma na pozyskanie klienta, poprzez komunikację aktualnych ofert i promocji Dlatego floryści z zainteresowaniem prowadzą działania promocyjne i sprzedażowe online. I tak 38% badanych potwierdziło, że przyjmuje zamówienia online, 17% przyznało, że realizuje zamówienia tylko jako poczta kwiatowa, a niemal drugie tyle rozważa podjęcie sprzedaży internetowej. Natomiast 30% ankietowanych stwierdza, że ich klienci wolą osobiście wybrać bukiet.

Mając do dyspozycji szeroki wachlarz działań promocyjnych, najwięcej florystów (81%) potwierdziło, że korzysta z profili w mediach społecznościowych oraz dedykowanej strony internetowej (38%). Mniejszą rolę w promowaniu biznesu ankietowani przyznali innym narzędziom tj: plakaty i potykacze (21%); rejestracja w bazach poczty kwiatowej (19%) czy rejestracja w bazach portali ślubnych (16%). Ponadto, respondenci wskazali inne pomysły jako cenną formę promocji własnego biznesu: targi ślubne, pokazy i warsztaty florystyczne, sponsoring lokalnych wydarzeń i akcje charytatywne, marketing szeptany.

Merchandising

Ważną rolę w prezentacji towaru każdej kwiaciarni/pracowni jest dbałość o atrakcyjność i sezonowość ekspozycji. Wpływa to bardzo korzystnie na wizerunek sklepu oraz  przykuwa uwagę klienta do nowych aranżacji, zapraszając go do poznania oferty i inspirując tym samym do spontanicznego zakupu.
Poza oczywistą ekspozycją towaru wewnątrz kwiaciarni/pracowni, floryści równie często (36%) dekorują witrynę okienną, oraz aranżują ekspozycję na zewnątrz lokalu (36%). Wyniki wskazują, że floryści w niedostatecznym stopniu przywiązują wagę do roli świadomego merchandisingu. Najwięcej, czyli 33% badanych przyznało, że tylko okolicznościowo zmienia wystrój swojej kwiaciarni/pracowni, 27% ankietowanych zadeklarowało, że zmienia swoją ekspozycję 1 raz w miesiącu, a 1/4 robi to tylko gdy zmieniają się pory roku. W najmniejszym stopniu (13%) respondenci zmieniają swoją wystawę 1 raz w tygodniu.

Za największą konkurencję floryści uznali dyskonty i markety (75%) oraz inne kwiaciarnie (45%). Mniejsze znaczenie mają uliczni sprzedawcy/stragany (21%) oraz centra ogrodnicze (14%). Zaobserwowano, że pomimo bogatej oferty kwiatów i roślin, oraz profesjonalnej realizacji usług florystycznych, polscy floryści zmagają się z utratą klientów na rzecz marketów.

KLIENCI

Kluczem w definiowaniu atrakcyjnej oferty jest dobra komunikacja z klientem, znajomość jego potrzeb, gustu i nawyków zakupowych w obszarze usług florystycznych Znakomita większość ankietowanych (71%) potwierdziła, że odwiedzają ich najczęściej stali klienci, a już tylko 20 % wskazała na nowych klientów, którzy wracają regularnie. Jako dodatkowe kategorie klienta respondenci zadeklarowali udział nowych, przypadkowych klientów, klientów z polecenia oraz pozyskanych dzięki promocji online.

Preferencje klienta

Za interesujący dla rynku kwiatowego, należy uznać fakt, że 42% respondentów, potwierdza, że ich klienci oczekują nowości i oryginalnej propozycji. Za to 34% florystów stwierdza, że ich klienci mają duże oczekiwania za niską cenę. Tylko 13% wskazuje na klientów o małych oczekiwaniach, lecz otwartych na ofertę, a 9% deklaruje, że odwiedzają ich wymagający klienci. To potwierdza panujące na rynku usług florystycznych tendencje, jakimi są otwartość na nowości, oryginalność oraz podążanie za trendami.

Jakie zatem czynniki wpływają na decyzję o wyborze kompozycji florystycznych?

1/3 badanych potwierdza, że klienci kierują się zazwyczaj ceną, a dokładnie drugie tyle ankietowanych wskazuje, że klienci cenią oryginalność/styl kompozycji. Ten ostatni wynik wskazuje na stale rosnącą świadomość i wymagania polskich konsumentów.

 

Co ciekawe  klienci stale podążają za trendami i coraz chętniej wybierają oryginalne formy bukietów. I tak 42% respondentów deklaruje, że najlepiej sprzedają się bukiety naturalne, a jednoczenie drugie tyle ankietowanych wskazuje, że ich klienci preferują bukiety klasyczne.

ROZWÓJ RYNKU I PRZYSZŁOŚĆ MOJEGO BIZNESU

Ponad połowa (55%) ankietowanych deklaruje, że jest zadowolona ze swoich zysków. Jednocześnie, 40% respondentów przyznaje, że coraz częściej dokłada do kwiatowego biznesu i powinna ulepszyć swój biznes.

Istotnym znaczeniem dla florystów jest stały rozwój prowadzonego biznesu i pozyskanie nowych klientów. Większość badanych (62%) wskazuje, że zamierza osiągnąć ten cel poprzez poszerzenie oferty kwiatów i usług florystycznych przy podjęciu działań promocyjnych np. w mediach społecznościowych (44%), inwestowanie w szkolenia pracowników (27%) oraz w zakup wyposażenia do kwiaciarni/pracowni, np. chłodnia (22%).

Kluczową rolę w zwiększeniu jakości kwiatów i usług przez kwiaciarnie, pełni hurtowy rynek kwiatowy. Większość badanych wskazała, że polepszenia wymaga jakość sprzedawanego towaru (68%), oraz że powinna być zwiększona różnorodność asortymentu (42%). Ponadto, wszyscy ankietowani przyznali, że aby zlikwidować stale powtarzający się problem w funkcjonowaniu i rozwoju branży florystycznej, należy ograniczyć detalistom oraz firmom z branży HoReCa dostęp do sprzedaży hurtowej kwiatów. Potwierdza to, jak ogromne znaczenie dla przyszłości florystów w Polsce ma weryfikacja i uszczelnienie procesów sprzedaży.

Za największe zagrożenie dla własnego biznesu floryści uznali jednocześnie: rosnące koszty działalności (79%) oraz panujące trendy na trwałe prezenty np. wino zamiast bukietu kwiatów (40%) i zbyt małą liczbę klientów (37%). Jako ważne zagrożenia ankietowani podali: stały dostęp detalistów do sprzedaży hurtowej, szara strefa – floryści nie prowadzący zarejestrowanej działalności, brak aktywnej konsolidacji branży florystycznej.

Polscy floryści są ambitni, pragną doskonalić swoje umiejętności zawodowe, podążać za międzynarodowymi trendami i kształtować świadomość swoich klientów. Jednak pomimo ich ogromnej pasji i zaangażowania, prowadzenie florystycznego biznesu
w Polsce wciąż stanowi duże wyzwanie.

Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o.